Népzenei ismeretek (zeneismeret tanszak)

bartok_recording_folk_music1

A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára olyan
elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, elemzik, összefüggéseiben megvilágítják a
népzene működésének törvényszerűségeit, ezzel szolgálva a tanulók hangszeres?énekes fejlődését.
Az előképző évfolyamok célja, hogy fejlődjön ritmus? és térérzéke, intonációs készsége, értelmi képessége,
emlékezőtehetsége, erősödjön szabálytudata, közösségi magatartása, az anyanyelv ismerete, a népzene szeretete.
A tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg és éljék át a jeles napokhoz, ünnepekhez, a
munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat.
Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szokások eljátszásában.
Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tantárgyakat, tantárgyi kellékeket.
Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és hagyományőrző
szerepét.
Váljon fogékonnyá a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására.